Yleiset toimitusehdot

TILAUS & SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

 • Kun asiakas on hyväksynyt kirjallisen tarjouksen tai sopimuksen, katsotaan sopimuksen syntyneen. Tarjous tai sopimus hyväksytään ilmoittamalla siitä kirjallisesti tarjouksen tekijälle. Sopimus katsotaan syntyneeksi myös, mikäli voidaan osoittaa, että toteutuksen suunnittelu on aloitettu molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä.

LUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN & SIVUSTON JULKAISU

 • Alkukartoituksen jälkeen toteutuksen edetessä, asiakkaalle esitetään sopimukseen ja / tai tilaukseen perustuen luonnoksia kotisivuista, niiden ulkoasusta, rakenteesta ja toiminnoista. Näiden läpikäyntien perusteella varmistetaan yhteisymmärrys ja jatketaan toteutusta yhdessä sovittuun suuntaan. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen version, katsotaan sivuston olevan valmis julkaistavaksi. Mikäli tuotantovaiheessa tai sivuston valmistumisen jälkeen halutaan alkuperäiseen sopimukseen ja / tai tilaukseen poiketen muutoksia sivustoon, katsotaan ne lisätyöksi ja niiden toteutus, sekä veloitus on sovittava erikseen.
 • Kotisivut julkaistaan, tilaajan kotisivupalvelimella, kun tarjouksen mukainen suunnittelutyö on valmis tai viimeistään viiden (5) vuorokauden kuluttua luonnoksen hyväksymisestä, mikäli asiasta ei ole muutoin sovittu. Julkaisua varten tilaaja toimittaa palvelun tuottajalle palvelintunnukset.
 • Tilaaja vastaa siitä, että kotisivu-domain sisältää kaikki sivuston vaatimat ominaisuudet. Kun kotisivut on julkaistu onnistuneesti asiakkaan palvelimella, katsotaan sopimuksen siltä osin täyttyneen ja asiakas vastaa tästä eteenpäin sivuston ylläpidosta ja päivityksistä, jollei tästä erikseen toisin sovita.

OLEMASSA OLEVAN SIVUSTON PÄIVITYS

 • Mikäli uuden sivuston sijaan päivitetään jo olemassa olevaa sivustoa, sovitaan mahdollisista olemassa olevan domainin käyttökatkoista ja teknisestä toteutuksesta erikseen. Tilaaja hyväksyy mahdolliset käyttökatkokset palvelussa päivityksen aikana.

SIVUSTON SISÄLTÖVASTUU

 • Asiakas vastaa itse tuottamansa sisällön ja tekemiensä päivitysten asiasisällön oikeellisuudesta, kuvaoikeuksien hankinnoista, käyttö- ja tekijäinoikeuksista sekä lainmukaisuudesta. R&E-Design vastaa näistä vain siinä tapauksessa, että sisällön tuotanto on toimittajalta erikseen tilattu. Tilaajan vastuulla on tarkistaa julkaistun sisällön oikeellisuus tässäkin tapauksessa ja ilmoittaa mahdollisista poikkeamista viipymättä palvelun tarjoajalle.

LASKUTUS

 • Kotisivujen suunnittelutyö laskutetaan ja mahdolliset kausilaskutukset alkavat, kun kotisivut on julkaistu tai viimeistään viiden (5) vuorokauden kuluttua luonnoksen hyväksymisestä.
 • Kuukausilaskutuksen laskutuskausi on kolme, kuusi tai kaksitoista kuukautta, sopimuksen mukaan.
 • R&E-Designilla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperustetta. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan laskutuskauden alussa ja niistä ilmoitetaan asiakkaalle vähintään yksi (1) kk ennen muutosta. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.
 • Tilaaja hyväksyy, että R&E-Design käyttää laskutuksessaan Ukko.fi -palvelua. Lue lisää täältä: www.ukko.fi

TUKI JA OPASTUS

 • R&E-Design:in tekninen tuki on osoitteessa info@re-design.fi. Täältä asiakas voi tarvittaessa pyytää apua ongelmatilanteisiin. Kaiken R&E-Designin tuottaman ja asiakkaalle toimittaman materiaalin kopiointi ja monistaminen on kielletty tekijänoikeus- ja valokuvalain mukaisesti. Ohjemateriaalin sisältö on tarkistettu, mutta voi esim. järjestelmäpäivitysten vuoksi sisältää todellisuudesta vanhentunutta tietoa.

MUUT YLEISET TOIMITUSEHDOT

 • Toimittaja voi varata asiakkaan puolesta halutun verkko-osoitteen kolmannelta osapuolelta. Toimittaja ei ole vastuussa verkko-osoitteen uusimisesta verkko-osoitteen sopimuskauden jälkeen.
 • Asiakas vastaa verkko-osoitteen käyttäjätunnuksen ja salasanansa säilyttämisestä niin, etteivät ne joudu ulkopuolisten tietoon.
 • Mikäli asiakkaalla on kotisivuillaan verkkokauppa tai muuta myyntitoimintaa, R&E-Design ei vastaa tuotteiden toimittamisesta, laskutuksesta, palautuksista tai mistään asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä vastuista tai kustannuksista.
 • Tilaajan vastuulla on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja suuruudeltaan riittävän kotisivutilan hankkiminen tai mikäli sivusto julkaistaan R&E-Designin järjestämällä palvelimella, kotisivun vaatiman tilan ilmoittaminen. Tilan tarve ja tekniset ominaisuudet voidaan arvioida myös yhdessä. Mikäli sivuston päivittäiset käyntimäärät ja tai tietoliikennemäärät nousevat yli rajojen, on tilaajan vastuulla päivittää kotisivutila suurempaan. Ylitykset voivat aiheuttaa häiriöitä ja katkoksia palvelussa.
 • R&E-Design:lla on oikeus sulkea kotisivusto, mikäli maksusuoritusta ei suoriteta ajallaan tai sivustoa käytetään lainvastaiseen, tai sopimusehtojen vastaiseen toimintaan.
 • Luovutetulle sivustolle palveluntarjoaja myöntää 6kk takuun, joka kattaa sivuston toimivuuden ja mahdollisen palauttamisen. Takuuajan jälkeen R&E-Design ei vastaa käytetyn julkaisujärjestelmän, tai sen lisäosien muutoksista, tai muutosten mahdollisista vaikutuksista sivustoon, jollei asiasta ole erikseen sovittu.
 • Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, selaimen, lähiverkon tai muun vastaavan ATK- laitteen tai järjestelmän suojaamisesta ja toiminnasta.
 • R&E-Design ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista kotisivupalvelimella, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.
 • Palvelimella ylläpidettävistä kotisivuista otetaan luovutusvaiheessa varmuuskopio. Tästä eteenpäin varmuuskopiointi on tilaajan vastuulla, jollei toisin sovita. Mahdollisessa asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloisenkin hinnaston mukainen maksu. Asiakas vastaa itse omien sähköpostien varmuuskopioinnista.
 • R&E-Design ei vastaa mistään palvelun käyttäjille mahdollisesti aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

ERIMIELISYYDET

 • Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riidat pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Lataa Yleiset toimitusehdot PDF muodossa tästä